Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) firma ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe Łukasz Mozolewski, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Opolu, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.


Rozdział I.

Postanowienia ogólne


1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 1) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
3) Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
4) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
5) Usługodawca - Łukasz Mozolewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe Łukasz Mozolewski; REGON: 160317282; NIP: 7511632880;
6) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, będący stroną umowy o świadczeniu usług, który jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
7) Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do realizacji usług.


2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem:

1) www.warsztatyzprogramowania.pl
2) www.zyskcs.pl
3) www.zyskck.pl
4) www.zyskcu.pl
5) www.zyskbp.pl
6) www.zyskwe.pl


3. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie. Regulamin dostępny jest na stronach:

1) www.warsztatyzprogramowania.pl
2) www.zyskcs.pl
3) www.zyskck.pl
4) www.zyskcu.pl
5) www.zyskbp.pl
6) www.zyskwe.pl

Jego treść może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem serwisu.

4. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

5. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi/Usług.

7. W przypadku korzystania ze stron należy działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest, w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

8. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług zbierane są dane Usługobiorcy, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności i plików cookies.

9. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy ŚUDE.

10. Na mocy niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników systemu informatycznego, w szczególności w następującym zakresie:
1) Imię i nazwisko;
2) numer telefonu;
3) adres e-mail;
do których dostęp Podmiotowi Przetwarzającemu jest wymagany celem wykonania Umowy ŚUDE.

11. Usługodawca informuje, że:

1) można się z nim kontaktować za pomocą formularza, poczty elektronicznej: biuro@zyskndf.pl, lub nr telefonu: +48 783 318 625, +48 720 799 903.

2) jest on wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Rozdział II.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

1) odpłatne:

a/ Usługa „Warsztaty z robotem ‘Photon’”;
b/ Usługa „Korepetycji”;
c/ Usługa „Kolonie letnie dla dzieci”; „Zielona Szkoła”;
d/ Usługa „Ubezpieczenia”
e/ Sprzedaż pomocy dydaktycznych

2) nieodpłatne:

polegające na wysyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej lub marketingowej.


2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.


Rozdział III.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Stron Usługodawcy konieczne jest dysponowanie:

1) komputerem lub urządzeniem mobilnym posiadającym dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps), wyposażonym w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS;
2) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
3) odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną;
4) włączoną obsługą plików cookies.


Rozdział IV.

ZAGROŻENIA I ZABEZPIECZENIA

1. Usługodawca informuje, że zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorcy jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1) złośliwe oprogramowanie - różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy;
2) programy śledzące działania użytkownika, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody;
3) spam - niechciane i niezamawiane przez Usługobiorcę wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika.

3. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności zasadne jest, aby Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu w:

1) aktualizowany na bieżąco program antywirusowy;
2) zaporę sieciową typu firewall;
3) szyfrowanie poczty elektronicznej na poziomie transmisji za pomocą odpowiedniego protokołu, np. TLS lub SSL.

4. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie ze Stron, w tym korzysta on z:

1) serwera poczty elektronicznej obsługującego szyfrowanie na poziomie transmisji za pomocą protokołu RSA i SSL;
2) programu antywirusowego, który jest stale aktualizowany;
3) zapory sieci typu firewall.

5. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest ustalenie innych sposobów zabezpieczeń, w tym korespondencji mailowej, np. zabezpieczanie załączników do wiadomości e-mail hasłem, szyfrowanie załączników, szyfrowanie całej treści wiadomości.


Rozdział V.

PLIKI COOKIES

1.Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej na stronach Usługodawcy.


Rozdział VI.

PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość stron Usługodawcy i ich struktura są chronione prawami autorskimi. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronach materiałów dla celów komercyjnych, bez zgody Usługodawcy.

2. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Usługobiorcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentu w ramach dozwolonego użytku, natomiast rozpowszechnianie dokumentu wymaga zgody Usługodawcy.


Rozdział VII.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej.

2. Świadczenie usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób:

1) Usługobiorca wysyła za pomocą formularza dostępnego na odpowiedniej Stronie zgłoszenie o chęci skorzystania z usługi. Usługodawca zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługobiorcy lub Usługodawcy;

2) złożenie oferty zawarcia umowy przez Usługobiorcę następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

3) po zapoznaniu się z treścią wiadomości zapisanych w formularzu, Usługodawca ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;

4) w przypadku posiadania przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi wysyła on do Usługobiorcy wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę;

5) Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług:

a/ przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy:

97 1020 3668 0000 5402 0565 3904
Bank PKO BP

b/ za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności T-pay. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

6) w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości e-mail od Usługobiorcy zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu.


Rozdział VIII.

WYNAGRODZENIE

1. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu oraz w ofertach są cenami brutto podanymi w polskich złotych.

2. Wartość płatności z tytułu usług jest ustalana na podstawie zaakceptowanej przez Użytkownika oferty Usługodawcy.

3. Wykonawca usługi wystawi paragon fiskalny lub na prośbę Usługobiorcy, przekazaną w treści formularza lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@zyskndf.pl fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.


Rozdział IX.

ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, w sytuacji, gdy:

1) Usługobiorca nie przekazał informacji lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi;
2) Usługobiorca przekazał Usługodawcy dane mające charakter bezprawny;
3) Usługobiorca wystąpił z ofertą wykraczającą poza zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę.

a/ W przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od uzyskania przez niego informacji uprawniających do odmowy świadczenia Usług;
b/ Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie Usługi może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów;
• Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


2. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi:

1) gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Usługodawcę;
2) po upływie 14 - dniowego terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usługi.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4. Usługobiorca może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Rozdział X.

REKLAMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@zyskndf.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Usługodawca w odpowiedzi na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Stron wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy jest to następstwem siły wyższej lub udzielenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług, jeżeli po ich wykonaniu nastąpiła zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów przez stosujące je sądy i urzędy.


Rozdział XI.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (w chwili powstawania niniejszego regulaminu są one dostępne pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php


Rozdział XII.

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia danej Umowy z Usługobiorcą.

3. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu;
2) zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
3) zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
4) zmiany dotyczącej wymagań technicznych.

4. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 01.06.2022 r.


Załącznik Nr 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, na adres:
ZYSK Niezależne Doradztwo Finansowe ul. Franciszka Mehla 32; 45-771 Opole /e-mail: biuro@zyskndf.pl /

Treść:

Miejscowość, data: ...................................................................

Ja/My*: .................................................................................................................................................
niniejszym odstępuję/my* od zawartej umowy o świadczenie następującej usługi:
..................................................................................................................................................................

z dnia: ........................................

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Podpis konsumenta/ów*: ...........................................................

*niepotrzebne skreślić